Trong khi đó nhâp khẩu điện năng trong năm 2017 cũng giảm 38%. Xuất khẩu năm 2017 tăng một phần ba, đạt 5,2 tỉ kWh điện.

 Cơ quan Hải quan điện năng của cục ngân khố thông báo.

Theo dữ liệu của hải quan điện năng, sự gia tăng xuất khẩu điện năng trong năm 2017 so với năm 2016 là 37% – 3,8 tỉ kWh trong năm 2016, 5,2 tỉ kWh trong năm 2017.

Trong khi đó nhập khẩu điện năng trong năm 2017 giảm 38% – chỉ còn 0,05 tỉ kWh điện.

Nguồn: rbc

»Cùng chủ đề