Bộ tài chính đã hủy bỏ việc đòi hỏi dán tem hàng ngày vào số tính tiền, còn đăng ký máy tính tiền chỉ thực hiện trong vòng 1 ngày.

Các doanh nhân có được khả năng đăng ký máy tình tiền một cách nhanh chóng và giảm bớt công việc với các loại giấy tờ. cơ quan báo chí bộ tài chính thông báo những đơn giản hóa được thực hiện theo lệnh số 773 của bộ trưởng

Nói riêng, trật tự đăng ký và sử dụng máy tính tiền đã thay đổi, việc đăng ký và theo dõi số tính tiền và sách ghi chép các tác vụ tính toán đã thay đổi, đồng thời trật tự cặp chì máy tính tiền cũng được đơn giản hóa.

Trước đó doanh nghiệp mất khoảng 5 ngày để đăng ký máy tính tiền. Bộ tài chính qua quyết rằng bây giờ thời hạn này đã thay đổi, sẽ thành lập đăng bộ đặc biệt các máy tính tiền và đăng bộ các trung tâm dịch vụ.

Điều này cho một khả năng đăng ký các máy tính tiền chỉ trong một ngày bằng cách nộp đơn theo hình thức đơn giản.

Đồng thời hủy bỏ thủ tục dán tem (cặp chì/niêm phong) check báo cáo vào số tính toán các tác vụ vào cuối ngày. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể không sử dụng những cuốn số như thế, nhưng nếu như máy tính tiền bị hỏng hoặc mất điện thì việc bán hàng hoặc dịch vụ buộc phai8r chấm dứt tạm thời cho tới khi phục hồi được công tác của máy.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề