Lạm phát trong năm 2017 là 13,7%, riêng trong tháng 12 – 1%.

Lạm phát ở Ukraina tháng 12 năm 2017 so với tháng 12 năm 2016 đã gia tăng tới 13,7% so với mức 12,4% trong năm 2016, cơ quan cục thống kê nhà nước Ukraina thông báo trên trang website.

Lạm phát trong tháng 11 đã tăng nhanh hơn, đạt mức 1% so với 0,9% trong tháng 10.

  

Theo các dữ liệu thống kế, trong năm giá cả tăng lên nhiều nhất là tiền duy trì nhà ở và lãnh thổ gần nhà – tăng 47,5%, giá củ quả tăng 34,5%, thịt – 29,4%, sửa – 23,1%, rau – 24,7%. Nếu tính theo năm chỉ có giá đường là giảm giá – 7,4%.

Lạm phát trong tháng 12 là 9,5%

Cục thống kê cũng lưu ý các dữ liệu chưa tính tới lãnh thổ bị chiếm đóng Crimea và ở Donbass.

TTX Unian đã thông báo lạm phát năm 2016 so với năm 2015 giảm xuống mức 12,4%.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề