Theo lời tổng thống độ tin cậy của nhân dân đối với chế định quốc hội là 4%, đây là một mức tín nhiệm quá thấp. Còn cơ sở tư pháp thì đó là từ năm 2016 đã không có Liên minh quốc hội.

Các công dân Ukraina đã đánh giá hiệu quả của quốc hội là quá thấp, tổng thống Zelenskiy tuyên bố trong buổi gặp gỡ với các đại diện các phái quốc hội tại phủ tổng thống.

Có cơ sở chính trị, có cả cơ sở tư pháp cho việc chấm dứt quyền hạnh của quốc hội khóa VIII và quyết định cuộc bầu cử trước thời hạn.
Luận cứ chính cho giải tán quốc hội là niềm tin của nhân dân Ukraina vào chế định này quá thấp – 4%. Đây là đánh giá công tác của quốc hội và là luận cứ có trọng lượng nhất để chấm dứt quyền hạn của quốc hội khóa 8.

Tôi với tư cách là người bảo đảm pháp hiến có nghĩa vụ bảo đảm quyền của các công dân Ukraina. Cơ sở tư pháp cho giải tán quốc hội – từ năm 2016 đã không tồn tại Liên minh”, – ông Zelenskiy nói.

Những người đại diện các phái đã thảo luận ngày bầu cử trước thời hạn. Nó phục thuộc vào việc bao giờ tổng thống ban bố sắc lệnh giải tán quốc hội.
Đồng thời ở đây nói tới triệu tập phiên họp toàn thể đốt xuất quốc hội để thông qua những thay đổi luật bầu cử, nói riêng là về hủy bỏ hệ thống bầu cử đại diện khu vực và giảm giảm ngưỡng vào quốc hội xuống 3%.

Cuối ngày tổng thống đã ký sắc lệnh giải tán quốc hội. Bầu cử quốc hội khóa 9 sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 7 >>

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề