xuất nhập cảnh rss xuất nhập cảnh

Cơ quan Cục bảo vệ biên giới Ukraina thông báo rằng, trong năm qua (2018) các cán bộ cục bảo vệ biên giới đã từ chối nhận đút lót 780 lần. Thông tin được đăng tải trên website của cơ quan này. >>сайте ГПСУ.  “Cơ quan Cục bảo vệ biên giới kêu gọi tất cả những ai vào ra quá cảnh biên giới không khiêu khích cán bộ của Ukraina nhận hối lộ. Cơ quan đã ghi nhận 780 lần trong...

Chính phủ thay đổi quy tắc cho người Ukraina đi qua biên giới

HĐBT đã có những thay đổi quy tắc cho những người là công dân Ukraina đi qua biên giới. TTX UNN lấy nguồn tin chính phủ cho biết. Nói riêng, chính phủ thông qua quyết định “Về sửa đổi Quỹ tắc công dân Ukraina đi qua biên giới quốc gia Ukraina”. HĐBT ủng hộ sửa đổi quy tắc liên quan tới trẻ em đi qua biên giới. Nói riêng, giấy phép cho trẻ đi qua biên giới có hiệu lực trong thời...