hiệp hội eu-ukraina rss hiệp hội eu-ukraina

Toàn văn bản tuyên bố của Gặp gỡ thượng đỉnh Ukraina-EU đã được công bố ở Brussel ngày 9 tháng 7 năm 2018. Báo “Sự thật Châu Âu” đánh giá rằng tài liệu công bố cho thấy những thành công lớn trong hợp tác EU với Ukraina, trước hết là đã đánh giá các cải cách ở Ukraina thành công. Tuy nhiên tài liệu cũng nhấn mạnh những điểm còn tồn tại, đặc biệt trong vấn đề chống tham...