Người đứng đầu nhà nước Ukraina cho hiểu rõ rằng nước Nga không thể cản trở được sự có mặt của Ukraina trong hiện hội NATO.

Các thành viên của Liên minh Châu Âu và NATO đã cho hiểu biết rõ – cánh cửa Hiệp hội vẫn mở cửa cho Ukraina và nước Nga không thể ngăn cản điều này. Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko tuyên bố ở Brussel trước báo giới.

 “Mức độ ủng hộ Ukraina rất cao và có sự thống nhất giữa các thành viên EU và NATO. Và tới ngày hôm nay không có sự mệt mỏi nào từ phía Ukraina mà nước Nga cùng với “đội quân thứ 5” ở trong nước” muốn nhìn và có thể nhìn thấy.

Ông Poroshenko lưu ý rằng, trong vòng 48 giờ ông chỉ ngủ có ba giờ, tuy nhiên ông rất hài lòng với kết quả của Summit.

“Mục đích của tôi với tư cách là tổng thống và tổng tư lệnh tối cao – đó là Ukraina trở thành thành viên của NATO. Mục đích – đó là Ukraina phải có triển vọng thành viên, điều mà đã được khẳng định tại Summit này – cảnh cửa vào NATO vẫn mở cho Ukraina, rằng không một ai, đặc biệt là Nga cũng không thể ngăn cản Ukraina vào NATO. Điều này là quyền tự chủ của nhân dân Ukraina mà tôi sẽ phải bảo vệ”.

Như ông Poroshenko kể, mục đích của Ukraina là đạt được tiêu chuẩn NATO vào năm 2020. Tổng thống dự định củng cố con đường tới NATO của Ukraina thông qua  sửa đổi Hiến Pháp.

Lưu ý rằng Gặp gỡ thượng đỉnh NATO (Summit) ở Brussel đã thông qua Nghị quyết, trong đó đã khẳng định nguyện vọng tiến tới NATO của Ukraina.

“Một Ukraina độc lập, có chủ quyền và ổn định, cứng rắn theo con đường dân chủ và tối thượng của luật pháp là chìa khóa cho an ninh Bắc Đại tây dương. Chúng tôi cứng rắn trong sự ủng hộ quyền của Ukraina giải quyết đường lối riêng của mình trong tương lai và đường lối đối ngoại mà không có sự can thiệp từ bên ngoài. Dưới ánh sáng của các nguyên vọng được ghi nhận lại chúng tôi ủng hộ các quyết định của mình đã được thông qua tại Summit Budapest và trong các cuộc gặp gỡ thượng đỉnh sau đó”, – trong nghị quyết viết.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề