Tổng nợ nhà nước và nợ do nhà nước bảo lãnh của Ukraina trong tháng 3 năm 2018 gia tăng 0,6 tỉ đô la và nếu tính bằng tiền đô la thì đạt mức 77,37 tỉ đô la. Bộ tài chính Ukraina công bố con số.

Đồng thời nếu tính theo đồng Hrivnia thì nợ nhà nước lại giảm 15,01 tỉ Hrivnia, đạt mức 2,054 ngàn tỉ Hrivnia.

Lưu ý rằng, theo thủ tướng Volodimir Groisman, Ukraina đang gặp những vấn đề nghiêm túc với nợ nước ngoài. Đồng thời bộ tài chính trước đó thông báo nợ nước ngoài đang tiến tới “mức nguy hiểm”. Ý muốn nói tới chỉ số then chốt – tương quan giữa nợ nhà nước với GDP của đất nước. Tỉ số tương quan này vào năm 2017 giảm từ 80,9% tới 71,8%. Mức an toàn đối với nền kinh tế được xem là 60%.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề