Trong chương trình nghị sự của LHQ đã có vấn đề về tình hình trên loãnh thổ bị Nga chiếm đóng ở Crimea và miền đông Ukraina.

Đại diện Ukraina về vấn đề nhân đạo trong Nhóm liên lạc ba bên ở Minsk Irina Geraschenko thông báo.

“Cho dù nước Nga phản đối những vấn đề về tình hình trên lãnh thổ bọ Nga chiếm đóng  ở Crimea và ở Donbass vẫ được đưa vào chương trình nghị sự”, – bà Geraschenko viết.

Theo lời bà Geraschenko Ukraina phải sử dụng diễn đàn LHQ một cách tối đa để đưa tớ dư luận quốc tế các vấn đề an ninh, nhân quyền và cơ môi trường trên các lãnh thổ của Ukraina mà Nga đang chiếm đóng.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề