Ngân sách được chuẩn bị với tính toán già bình quân của dầu mỏ ở mức 40 đô la, lạm phát ở mức trên 4% và tỉ giá đồng đô la năm 2017 ở mức 67,5 rúp. Thâm hụt ngân sách liên bang trong năm 2017 sẽ là 2 753 tỉ rúp và sẽ giảm dần tới 2 011 tỉ vào năm 2018, và 1142 tỉ vào năm 2019.

Hội đồng liên bang Nga thông qua ngân sách năm 2017 và kế hoạch cho thời kỳ 2018-2019 theo đó tiên liệu thu ngân sách trong năm 2017 là 13 487 tỉ rúp, chi tiêu – 16 240 tỉ rúp.

Nguồn: 72.ru