Cái gọi là chính quyền “DPR” đã ra sắc lệnh cấm nhập hàng hoá có thuế đặc biệt từ lãnh thổ “LPR” – rượu, thuốc lá, sản phẩm dầu mỏ và khí tự nhiên từ cái gọi là “LPR”.

“Quyết định của HĐBT” ngày 7 tháng 12, số 16-12 có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2017.

“Cấm nhập vào lãnh thổ “DPR” qua các trạm kiểm soát trên biên gio’ứi hành chính “DPR” và “LPR” các hàng hóa thuộc nhóm chịu thuế đặc biệt, không phụ thuộc quốc gia xuất xứ, ngoài trừ tạm nhập tái xuất vào Nga”, – trong “tài liệu” nói.

Đồng thời “HĐBT DPR” sẽ có thể đưa ra những biện pháp cấm tương ứng và đối xứng cùng với các hạn chế khác, nếu như có những hạn chế từ phía chính phủ “LPR” đối với nhập khẩu hàng hóa từ lãnh thổ “DPR”.

“Trong trường hợp xác định được có lệnh cấm và hạn chế từ phía “LPR” nhập khẩu hàng hóa và đồ vật khác từ lãnh thổ “DPR” thì sẽ có những lệnh cấm đối xứng tương ứng đối với hàng hóa nhập khẩu vào “DPR” từ lãnh thổ “LPR” – trong “quyết định của DPR” nói.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề