“Nếu bạn muốn tạo ra số lượng chỗ làm việc cần thiết thì cần đạt mục tiêu tăng trưởng 5-6%. Để làm được điều này cần có đầu tư nước ngoài”, – đại sứ EU Mingarelli nói.

Theo lời ông đại sứ, để cho thu hút đầu tư cần thiết làm sao cho các nhà đầu tư tin tưởng rằng ở trong nước luật pháp là tối thượng, mà để có điều này thì phải có những thành tựu trong cuộc đấu tranh với nạn tham nhũng.

“Vậy nên chúng tôi kiên quyết khuyến nghị đối thoại với các đại diện của Ukraina để họ làm được nhiều việc trong lĩnh vực đấu tranh chống tham nhũng và tối thượng của luật pháp”, – đại sứ nhấn mạnh.

Lưu ý rằng, NATO cũng khuyến nghị Ukraina phải kiên quyết chống tham nhũng.

“Ở Liên minh Châu Âu cũng đánh giá có những bước tiến nhất định trong cải cách ở Ukraina, tuy nhiên, trong lĩnh vực tối thượng pháp luật và đấu tranh chống tham nhũng còn nhiều việc làm chưa đủ”, – ông Mingarelli nhấn mạnh trong hội nghị bàn tròn ở Kyiv. TTX UNN đưa tin.

Chúng tôi biết còn nhiều điều đã làm được, tuy nhiên trong lĩnh vực tối thượng pháp luật còn phải làm nhiều nữa. Trong lĩnh vực này hiện tại chúng tôi thảo luận với các quan chức Ukraina vấn đề khởi động tòa án chống tham nhũng đã thỏa thuận được với Hội đồng Châu Âu theo khuyến nghị của Ủy ban Venics.

Điều quan trọng là phải áp dụng những cải cách cần thiết trong lĩnh vực tối thượng pháp luật và đấu tranh chống tham nhũng, bởi vì Ukraina hiện chỉ có tăng trưởng 2,5% và vấn chỉ giữ ở mức đó”, – đại sứ tuyên bố.

Theo lời ông, mức độ tăng trưởng như thế không cho phép tạo ra việc làm mới mà thanh niên Ukraina đang rất cần.

Nguồn: TTX UNN

»Cùng chủ đề