Các đơn vị cục di trú bảo đảm đầy đủ các dự trữ vật tư kỹ thuật cần thiết cho việc làm và cấp Hội chiếu dưới dạng Thẻ ID (ID-Card / ID-карточки).

HĐBT Ukraina đã thông qua quyết định cấm sử dụng Hộ chiếu dưới dạng cuốn sách, Hãng UN đưa tin.

Sự thay đổi này được đưa vào quyết định của HĐBT “Về phê duyệt mẫu, mô tả kỹ thuật và trật tự làm, cấp, đổi, gửi và thu giữ trả lại cho nhà nươc, sự thừa nhận hết hiệu lực và hủy Hộ chiếu công dân Ukraina”. Chỉ thị mang mã số 302 ký ngày 25 tháng 3 năm 2015.
Theo quyết định này HĐBT loại bỏ điều khoản trước đó nói rằng, trước khi kết thúc công việc bảo đảm đầy đủ dự trữ vật tư kỹ thuật càn thiết cho việc làm và đổi hộ chiếu công dân Ukraina dưới dạng “IDCard” vẫn có thể tiếp tục làm Hộ chiếu công dân dưới dạng cuốn sách.

Như vậy kể từ nay điều khoản này không còn, đồng nghĩa bắt buộc các công dân phải chuyển Hộ chiếu cuốn sang Thẻ ID.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề