Có 28,7% người dân Ukraina xem mình là giáo dân của Nhà thờ chính thống giáo xứ Kyiv (Đức cha Kyiv), còn 12,8% – xem mình là giáo dân nhà thờ thuộc cha xứ Moskoviy.

Theo kết quả điều tra xã hội học của Trung tâm Razumkov có 26,9% người Ukraina cho rằng các giáo dân chính thống giáo cần đoàn kết xung quanh Nhà thờ chính thống giáo Ukraina cha xứ Kyiv, 23,4% giáo dân cho rằng nhà thời chính thống giáo Ukraina cần phải đoàn kết lại thành một nhà thờ thống nhất và đạt sự độc lập và 9,2% giáo dân cho rằng, Nhà thờ chính thống giáo Ukraina phải là một bộ phận không tách rời của Nhà thờ chính thống giáo Nga.

Đồng thời có 26,9% giáo dân cho rằng những người theo chính thống giáo Ukraina cần đoàn kết xung quanh nhà thờ chính thống giáo Ukraina cha xứ Kyiv;

Có 23,4% tin rằng, các nhà thờ chính thống giáo của Ukraina cần đoàn kết lại thành một nhà thờ thống nhất để đạt được sự độc lập;

Có 9,2% giáo dân cho rằng Nhà thờ chính thống giáo Ukraina cần phải là một bộ phận của Nhà thờ chính thống giáo Nga;

Có 22,7% giáo dân trả lời rằng thế nào cũng được, không có quan điểm riêng;

Có 14,3% không biết trả lời như thế nào các câu hỏi được đưa ra.

59,8% người dân Ukraina tin cậy nhà thờ, 27% không tin cậy và 13,2% không biết trả lời như thế nào.

Có 42,5% giáo dân tin cậy đức cha Filaret, 31,6% tin cậy đức cha Onufriy, 30,2% tin cậy đức cha dòng thiên chúa giáo Hy lạp Sviatoslav, còn 22,6% giáo dân tin cậy đức cha Makariy, 15,3% giáo dân tin cậy đức cha Kirill (Xứ Moskoviy và toàn nga).

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề